flexi-5

White flexicon screen installed to office window